Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami 22 września (czwartek) 2022 o godz. 16.00:


  • spotkanie Dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych z Rodzicami uczniów,
  • zebrania rodziców uczniów klas z wychowawcami,
  • wybór klasowej Rady Rodziców,
  • zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły,
  • WZO (w tym warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych),
  • kalendarzem roku szkolnego.