Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

„O egzaminie” – czytaj więcej …

 

Uczeń, który ukończy szkołę, otrzyma tytuł technika, jeżeli zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Podstawy  programowe dla zawodów z 2017 r.:

Podstawy  programowe dla zawodów z 2019 r.:

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Informatory dla zawodów z 2017 r.:

Uczniowie rozpoczynający w 2020 r. naukę w klasach pierwszych technikum 4-letniego i 5-letniego będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji, zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji zgodnie z podstawą programową z 2019 roku.

Technik informatyk:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

komputerowych (egzamin pod koniec kl.3)

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki)

UWAGA:
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:

„Absolwenci technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz zdania egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Tym samym absolwent technikum, po spełnieniu warunku dotyczącego zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, nie będzie musiał przystępować (ale nadal będzie mógł) do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki m.in. egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego”

Uczniowie klas drugich i trzecich będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji według podstawy programowej z 2017 roku:

Technik informatyk:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (egzamin pod koniec kl.3)

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (egzamin w kl.4)

Egzamin potwierdzający każdą kwalifikację składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: formuła 2017, formuła 2019″.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego – z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerze) lub z wykorzystaniem arkuszy papierowych.

Termin egzaminu pisemnego w roku szk. 2020/2021

 • w sesji styczeń/luty – 12 stycznia 2021 r.
 • w sesji czerwiec/lipiec – 22 czerwca 2021 r.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego – w szkole lub innej uprawnionej placówce.

Termin egzaminu praktycznego:

 • w sesji styczeń/luty 2021:

– kwalifikacja EE.09 – 18-20 stycznia 2021 r.,

 • w sesji czerwiec/lipiec 2021

– kwalifikacja EE.08 – 28 czerwca 2021 r. – 8 lipca 2021 r.

Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu.

Uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia części pisemnej egzaminu są informowani przez PZE o terminie i miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz o wymaganych dokumentach i materiałach, z którymi powinni zgłosić się na egzamin.

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

Uczeń:

 • który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,
 • który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki (jeżeli w danej sesji szkoła organizuje egzamin).

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Absolwent

 • który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,
 • który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego i wnosi za ten egzamin opłatę.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronach internetowych:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony są w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.