Regulamin korzystania z telefonu komórkowego oraz innych …

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych
w Książu Wielkim

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
3. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych jest możliwe zgodnie z regulaminem wycieczek oraz z ustaleniami z nauczycielem prowadzącym daną wycieczkę.
4. Podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaka/torby), dotyczy to również słuchawek.
5. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać z telefonu komórkowego.
6. Uczeń wchodzący/wychodzący ze szkoły, może poinformować telefonicznie o tym rodziców, w przedsionku szkoły.
7. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń
elektronicznych jest niedopuszczalne.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu na terenie szkoły, skutkuje zabraniem urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazaniem go do depozytu w sekretariacie szkoły – aparat zostaje wyłączony przez ucznia. Sprzęt odbierają osobiście rodzice/prawni opiekunowie.
2. Uczniowi zostaje obniżone zachowania zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zawartymi w statucie szkoły.