WYMAGANE
zaświadczenia i orzeczenia lekarskie

 

TECHNIK INFORMATYK – ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI W TYM ZAWODZIE.

KRYTERIA REKRUTACJI 2024/2025


W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę:

  1. oceny z języka polskiego i matematyki oraz: język angielski i informatyka
  2. wyniki egzaminu ósmoklasisty (oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

Główne terminy rekrutacji

Najważniejsze daty rekrutacji:

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 u.p.o. – prócz szkół wymienionych poniżej, w punkcie 7).od 20 maja 2024 r. (poniedziałek)
do 19 czerwca 2024 r.
do godziny 15.00
(środa)
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 134 ust. 2 pkt 1-4 u.p.o.).do 8 lipca 2024 r.
 do godziny 12.00
(poniedziałek)
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.).do 9 lipca 2024 r.
(wtorek)
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.) .do 9 lipca 2024 r.
(wtorek)
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 u.p.o.1).
10 lipca 2024 r.
(środa)
6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (np. art. 134 ust. 1 pkt 2 u.p.o. oraz r.w.b.l.)do 11 lipca 2024 r.
(czwartek)
7Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci: przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 i 2 u.p.o.).
od 21 czerwca 2024 r.
(piątek)
do 15 lipca 2024 r.
do godziny 15.00

 (poniedziałek)
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 u.p.o.).16 lipca 2024 r.
do godziny 10.00

 (wtorek)


maja – czerwca (do 15:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

czerwiec – lipca (do 15:00)

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku lub zmiana preferencji wybranych szkół

lipiec

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

maj – lipca

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

lipca (do 15:00)

Dostarczenie:
1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz odpowiednich orzeczeń lekarskich (zgodnie ze specyfiką zawodu)

lipiec (do 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

ROL. 04
Prowadzenie produkcji rolniczej


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04
(dawniej: R.03 i RL.03)

Prowadzenie produkcji rolniczej:

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Zapisy otwarte!