WYMAGANE
zaświadczenia i orzeczenia lekarskie

 

TECHNIK INFORMATYK – ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI W TYM ZAWODZIE.

KRYTERIA REKRUTACJI 2023/2024


W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę:

  1. oceny z języka polskiego i matematyki oraz: język angielski i informatyka
  2. wyniki egzaminu ósmoklasisty (oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

Główne terminy rekrutacji


15 maja – 19 czerwca (do 15:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

23 czerwiec – 12 lipca (do 15:00)

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku lub zmiana preferencji wybranych szkół

21 lipiec

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 maj – 24 lipca

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

21 – 26 lipca (do 15:00)

Dostarczenie:
1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz odpowiednich orzeczeń lekarskich (zgodnie ze specyfiką zawodu)

27 lipiec (do 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

ROL. 04
Prowadzenie produkcji rolniczej


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04
(dawniej: R.03 i RL.03)

Prowadzenie produkcji rolniczej:

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Zapisy otwarte!