#TwojedaneTwojasprawa

#TwojedaneTwojasprawa
identyfikator 578b05b7

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

 

,,Twoje dane – Twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych.

Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

 

Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwany dalej Organizatorem.

Partnerem wspierającym jest Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zwany dalej Partnerem.

 

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

 

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

 

Jednym z etapów programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia.

 

Kolejnym elementem programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

 

Ostatnim etapem jest przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjętych działań w ramach programu.

Każdy uczestnik programu ma zapewnione:

 • bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • wsparcie ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • bezpłatne materiały edukacyjne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami.
 
Program „Twoje dane – Twoja sprawa jest realizowany w naszej szkole poprzez następujące formy:
 • prowadzenie konsultacji dla zainteresowanych nauczycieli na temat ochrony danych osobowych w szkole oraz praw autorskich w szkole;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych w postaci plakatów oraz infografik na temat ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO;
 • obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych (28.01.2024);
 • udział uczniów w webinarium „Deepfake: fałszywa rzeczywistość w sieci – czy jesteś na to gotowy?„;
 • lekcja otwarta  „Chrońcie swoje dane podczas wakacji” – Informatyka.
#TwojedaneTwojasprawa