Egzamin zawodowy – technik informatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po 8-letniej SP

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

koniec klasy 3

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

połowa klasy 5
PP2019
Termin głównyCzęść pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
2 czerwca 2022 r.

Część praktyczna

11 – 12 czerwca 2022 r.

Termin dodatkowy

Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
 ?? czerwca 2022 r.

Część praktyczna

 ?? czerwca 2022 r.
Uwaga! Egzamin zawodowy w PP2019 jest obowiązkowy, a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
– nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
– przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 – dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

 

 

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

 

Komunikaty i informacje:

Aktywacja konta

Logowanie do systemu SIOEPKZ

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

Harmonogram egzaminu – FORMUŁA 2019 w 2022 r. 

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – w 2022 r. 

Komunikat o dostosowaniach – egzaminu – FORMUŁA 2019 – w 2022 r. 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie olimpiad w r. szk. 2021/2022 

 

DEKLARACJA przystąpienia do egzaminu: 

 

 

Technik informatyk

INF.02 INF.03

 

 

Informatory:

Część ogólna opublikowanych informatorów dla zawodów, w których kształcenie realizowane jest wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r. – Formuła 2019 – aktualizacja z 16 września 2021 r.

 

technik informatyk 

 

 

INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych

 

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano wymagania co do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych na rok szkolny 2021/2022 m.in. w części praktycznej egzaminu z kwalifikacji INF.02 „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”. Prezentujemy jedynie część informacji, osoby bardziej zainteresowane mogą zapoznać się dokumentem źródłowym na stronie CKE.

 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

 • stół montażowy umożliwiający zdającemu montaż okablowania, zmontowanie, naprawę oraz konfigurację komputerów z matą i opaską antystatyczną;
 • stół roboczy umożliwiający zdającemu konfigurację serwera, stacji roboczej i urządzeń sieciowych.
 • krzesło i kosz na odpadki;
 • 2 gniazda 230 V/50 Hz;
 • listwa zasilająca umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń związanych z egzaminem;
 • 1 gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową, wymagana jest możliwość separowania portów w celu zablokowania transmisji danych między stanowiskami egzaminacyjnymi.
 •  

 

Konfiguracja stołów powinna umożliwiać swobodne podłączenie urządzeń sieciowych za pomocą okablowania sieciowego dostępnego na stanowisku. W przypadku stołu o gabarytach umożliwiających dostateczne wydzielenie dwóch części: montażowej oraz konfiguracyjnej dopuszcza się wykorzystanie jednego stołu pełniącego obydwie funkcje.

 

Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego

 

Narzędzia, sprzęt, przewody

 

 • Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera; wkrętaki płaskie, krzyżowe lub innego typu dostosowane do posiadanego sprzętu i podzespołów, pęseta, szczypce proste wydłużone, komplet taśm, przewodów do podłączenia dysków twardych, napędów optycznych.
 • Narzędzia do montażu okablowania, w tym zaciskarka wtyków 8P8C, ściągacz izolacji, narzędzie uderzeniowe.
 • Przewody do połączeń krosowych.
 • Patchpanel – min. 4 gniazda RJ45.
 • Gniazdo naścienne 2x RJ45 przystosowane do montażu modułów typu Keystone.
 • Tester okablowania strukturalnego z gniazdem RJ45 z możliwością kontroli ciągłości, przerwy, zwarcia, skrzyżowania par.
 •  

 

Komputery i peryferia

 

 • Zestaw komputerowy z napędem optycznym, kartą sieciową, kartą WIFI, kartą graficzną, z możliwością konfiguracji podstawowych parametrów BIOS/UEFI.
 • Dostosowany do roli serwera kompletny zestaw komputerowy z dwiema kartami sieciowymi Ethernet oraz z dwoma zamontowanymi dyskami.
 • Przełącznik zarządzalny z możliwością konfiguracji adresu IP i bramy domyślnej oraz tworzenia VLAN 802.1q, z funkcją port mirroring, min. 6 portów.
 • Router z Wi-Fi – obsługa szyfrowania WPA, WPA2, standard min. 802.11 b/g/n, obsługa VLAN 802.1q, ruting statyczny na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN.
 •  

Komplet elementów zastępczych:

 • pamięć/pamięci RAM,
 • karta sieciowa na złącze PCI lub PCI-e,
 • karta graficzna,
 • dysk twardy.
 •  

Na każdym stanowisku powinny znajdować się dwie sztuki pamięci zewnętrznej (pamięć USB, dysk zewnętrzny USB) min. 32 GB.

 

Oprogramowanie na zewnętrznych nośnikach

 • System operacyjny Windows 8 lub 8.1 w wersji min. Professional, Windows 10 w wersji Pro.
 • Serwerowy system operacyjny: Windows Server 2012/2012 R2 Standard, 2016 Standard lub 2019 Standard.
 • Linux z dystrybucji Ubuntu lub openSUSE.
 • Pakiet biurowy, np. LibreOffice, Microsoft Office.
 • Współpracujące z systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerze programy narzędziowe i diagnostyczne dostosowane do wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego umożliwiające testowanie kart graficznych, pamięci RAM oraz nośników danych.
 • Program do tworzenia obrazów dysku.
 • Programy Wireshark, nMap z ZenMap.
 • Program do wirtualizacji Oracle VirtualBox.
 • Sterowniki do kart rozszerzających i urządzeń wymienionych w sekcji „komputery i peryferia”.
 •  

 

Należy stosować systemy operacyjne z rodziny Windows i Linux wykorzystywane w pracowni, współpracujące ze sprzętem wymienionym w sekcji „komputery i peryferia”.

 

Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających

 

Drukarka sieciowa z wbudowanym serwerem wydruku, portem Ethernet oraz obsługą wydruku RAW.